# Имя Баллы
121 stockchinalgor 0
122 Philip 0
123 Williammug 0
124 GeorgeNoike 0
125 ArthurDef 0
126 skvburbak 0
127 mabletsy815 0
128 uzusysa 0
129 ecyxeniz 0
130 Donaldtoorb 0
131 icalin 0
132 Antonusano 0
133 ajyqegus 0
134 richeventkaluga 0
135 ykesefyki 0
136 RichEventNN 0
137 ixyvi 0
138 ebutite 0
139 Pvl10 0
140 Williamjut 0